Afbeeldingen BAV 6-2021

Pictures BAV 6-2021

 

Update every two months
Last update 03-01-22

De viltjes met een rode balk eronder ontbreken nog aan mijn verzameling !!
De groene heb ik dubbel !!

bg* is beeldgrootte 
 Rectificatie:

Heineken C 317-3 vervalt is dubbel (C291-3)

Heineken B1737 en B1764 zijn toch verschillend deze blijven dus staan.

Heineken BM170 vervalt dit is dezelfde als BM145 (wordt nu opgevuld)

Amstel A208 vervalt (wordt nu opgevuld)

Corviri is verhuisd van Glimmen naar Haren

Brouwerij Utrecht wordt Brouwerij Nederland

Broud troch Freonen EZ  A 1(Akkrum) De Eem  VK AK  A 11
VK-AK  A 12 VK-AK  A 13 Amstel  VK
is verwijderd is gelijk aan A 882
AK  A 208 (opvul nummer) Heineken  VK AK  A 944 (107mm balk korter)
VK (AustraliŽ) AK A 945 VK (90mm)
AK  A 946 VK AK  A 947
VK AK  B 1800 EZ  B 1801
Aanv. VK  C 325 AK 6 Aanv. AK C 384-5
'T IJ  VK AK  A 16 De Prael  VK
AK  A 22 VK AK  A 23
Foreach Brewing  EZ  A 2 Troost  VK AK  A 19
Lignum  VK AK   A 2 Stadsbierbrouwerij
Apeldoorn
 VK
AK  A 3 Bavelse  EZ  A 3 ģ D'n Aalscholver  EZ  A 1

 (Beek en Donk)

Stoked  EZ  A 1  (Bergen) Biltse Blaffer  VK-AK  A 1 (Bilthoven) Burgunder  VK (Borne)
AK  A 1 Eiber Bier  VK AK  A 2
Bak 'n Ros  EZ  A 1  (Den Ham) EZ  A 2 Tsjerkebier  VK
AK  A 2 Egmond  VK AK  A 11
Het Rijkshotel  VK AK  A 1 (Eindhoven) Vos  EZ  A 2
Grolsch  EZ  A 418 Jongbloed  VK  C 1 AK 1
AK 2 AK 3 AK4
Skal  VK (Gastel) AK  A 1 Tortelduiven Bier  VK  C 1
AK 1 VK  C 1 AK 2
VK  C 1 AK 3 VK  C 1
AK 4 Twentsche Stadsbr. VK (Goor) AK  A 1
De Nieuwe Brouwerij  VK (Gouda) AK  A 1 Schelde Brouwerij  EZ  B 3
Zwol  EZ  A 1 ('s-Gravenzande) Dokjard  VK AK  A 3
VK AK  A 4 Bax  VK
AK  A 7 VK (ō107 en ō102mm) AK  A 8 + AK A 9
Gulpener  VK-AK  A 248

(Gulpener zonder Arc)

VK-AK  A 249 (Gulpener met Arc) VK-AK  A 250
VK-AK  A 251 VK AK  A 252
VK-AK  A 253 VK AK  A 254
VK-AK  A 255 VK AK  A 256
VK AK  A 257 VK
AK  A 258 VK AK  A 259
EZ  A 260 VK AK  A 261
VK-AK  A 262 VK AK  A 263
EZ  A 264 VK-AK  A 265 VK-AK  A 266
VK-AK  A 267 VK-AK  A 268 VK
AK A 269 Jopen  VK AK  A 38
Uiltje  VK AK  A 5 Corviri  VK-AK  A 4
Brouwdok  VK (smalle rand) AK  A 9 De Deftige Aap  VK
AK  A 2 Goldfinch  VK AK  A 2
Gooische  VK AK  B 5 Mata Mata  VK (Hilversum)
AK  A 1 Happy Demons  VK-AK  A 2

 (ring 100 was 103mm)

VK
AK  A 3 G.Y.M.  VK (Hoorn) AK  A 1
3Vrouwen  VK (Huizen) AK  A 1 Stadsbrouwerij Kampen  VK
AK  A 1 Pronck  VK-AK  A 6 VK
AK  B 1 Stadsbrouwhuis Leiden  VK AK  A 3
Bavaria VK-AK A 160 

(Kazachstan 100mm)

De Biervulkaan  VK (Middelburg) AK  A 1
Leeghwater  VK-AK  A 5 De Blauwe IJsbeer  VK-AK  A 5 Black Baron  VK
AK  A 2 BroergondiŽrs  VK (Oosterhout) AK  A 1
Hapj  VK-AK  A 1 (Oosterhout) Berging  VK AK  B 3
Het Hert  VK AK  B 1 aanv. C 1
AK 2 AK 3 Nļ 32  VK (Ravenstein)
AK  A 1 Bronckhorster  VK AK  A 11
Groos  VK AK  A 4 Alfa  VK
AK  B 5 (andere tekst) VK AK  B 6
De 7de Hemel  VK AK  A 6 Spierbier  EZ  A 10 (Mijdrecht)
De Man  VK (Tilburg) AK  A 1 Schaapskooi  EZ  A 113
Achterhoeks Genot  VK (Ulft) AK  A 1 Brouwerij Nederland  VK  C 1
AK 1 VK  C 1 AK 2
VK  C 1 AK 3 VK  C 1
AK 4 VK AK  A 3
Oudaen  VK-AK  A 10 (bredere rand) Bogdike  VK (107mm was 102mm) AK  A 2
Nemeton VK (Waalwijk) AK  A 1 VK
AK  A 2 De Bevlieging  VK-AK  A 1 (Waddinxveen) De Brouwschuur  VK
AK  A 5 In De Nacht  VK-AK  A 8 Het Zotte Kalf  VK
AK  A 2 Breugem  VK AK  A 10
VK C 1 AK 1 AK 2
AK 3 AK 4   Hoop   VK-AK  A 11
VK AK  A 12 VK
AK  A 13 Aan. C 3-6 VK  (TRIPEL IPA)
AK  A 14  (NORTH EAST IPA) Guilty Monkey  VK (Zaltbommel) AK  A 1
Milky Road  VK (Zeeland) AK  A 2 Exla  VK
AK  A 4 VK AK  A 5
De Kievit  VK AK  A 2 Algemeen  VK
AK 415 VK AK 416
VK AK 417 VK
AK 418 VK (in BelgiŽ gebrouwen) AK 419
VK AK 420 VK
AK 421 VK AK 422
VK AK 423 VK
AK 424 VK AK 425 (oa Heineken)
VK AK 426 VK-AK 427
VK -AK 428 VK  (in BelgiŽ gebrouwen) AK 429
VK AK 430 VK
AK  431 Hertog Jan BM  AK (keramiek) VK 3
VK 4 VK 5 VK 6
Heineken  BM 222 (AK kurk-Rusland)  BM 223 (AK kurk-Rusland)  BM 224 (AK kurk-Rusland)
 BM 225 VK-AK (plastic) BM 226 VK-AK (plastic) BM 227 VK-AK (plastic)
 BM 228 VK-AK (plastic)  BM 229 VK-AK (plastic)   BM 230 VK-AK (plastic)
  BM 231 VK-AK (plastic)  BM 232 VK-AK (plastic) VK
AK 233  BM 234 (kurk) BM 235 (kurk)
BM 236 (kurk) BM 237 (kurk) BM 238 (kurk)
BM 239 (rubber) BM 240 (rubber) BM 241 (rubber)
BM VK AK 170 (open gat) BM 235 VK-AK (plastic)
BM 236 VK-AK (plastic) BM 237 VK-AK (plastic) BM 238 VK-AK (plastic)
BM 239 VK-AK (plastic) BM 240 VK-AK (plastic) BM 241 VK-AK (plastic)
The End
BM 242 VK-AK (plastic) BM 243 VK-AK (plastic)